RED elevated the strong values of the brand and helped propel the University’s identity into a bright future.

We enhanced EIU’s brand story by further developing their brand mark, collateral, signage and wayfinding. 

A brand’s logo is extremely important, we all know that. It expresses ownership. It demonstrates to the world who you are, what kind of product or service you are selling, or the benefits you provide to your customers.

In the case of Eastern International University, the logo is a combination of the stamp, trademark and symbol with the golden lines representing the university site, the blue lines symbolizing the community. It highlights how they are both combined and work together.

 ——–

Đổi mới thương hiệu cho Đại học Quốc tế Miền Đông (Eastern International University), Bình Dương, Việt Nam.

RED đã làm nổi bật những giá trị cốt lõi của thương hiệu và đưa cảm nhận về một tương lai tươi sáng vào bản sắc của thương hiệu.

Nhận diện thương hiệu EIU được nhấn mạnh hơn bằng cách phát triển thêm nhãn hiệu, ấn phẩm, và các biển hiệu chỉ dẫn.

Chúng ta đều biết tầm quan trọng của logo thương hiệu. Logo thể hiện quyền sở hữu. Logo cho thế giới/ khách hàng tiềm năng biết bạn là ai, sản phẩm hay dịch vụ nào bạn đang cung cấp hay những lợi ích mà bạn có thể mang đến cho khách hàng. 

Trong trường hợp của trường Đại học Quốc tế Phương Đông, logo thương hiệu chính là sự kết hợp của tem nhãn và biểu tượng với những đường kẻ ngang màu vàng thể hiện vị trí của trường, các đường màu xanh là biểu tượng của cộng đồng. Thiết kế nhằm nhấn mạnh sự kết hợp hài hoà của hai yếu tố trên.

Discover more about this project here – https://www.redgp.com/eastern-international-university/